කාර්ය්‍යාලය:

සමන්ති අහුබුදු, 
140/40,
කලාපුර,
ටෙම්ප්ලර් පාරේ,
ගල්කිස්සේ,
ශ්‍රී ලංකාව

(මේ හැර නම් දෙන අප ගේ වෙනත් අනුබද්ධ ආයතන නැත)

දුරකථනය

+94 (0) 11 2724092 
+94 (0) 11 4208059 

ෆැක්ස්

+94 (0) 11 2726430 
+94 (0) 11 2725979

විද්‍යුත් ලිපිනය

ඔබගේ නම*
විද්‍යුත් ලිපිනය*
ඔබගේ අවශ්‍යතාවය/ අදහස් හෝ යෝජනා*
කරුණාකර ඉහත දිස්වන ගණිත ගැටලුවට අදාල පිළිතුර ඇතුලත් කරන්න.
 

නිවේදනයයි: විශේෂ කරුණක් හේතුවෙන් අප ගේ කාර්යාලය 2016 දෙසැම්බර් 22 වන දින පස්වරු 5.00 සිට ජනවාරි 2 වන දින පෙරවරු 8.00 තෙක් වසා තැබෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මේ හේතුවෙන් අප ගේ සේවා දායකයන් හට සිදුවන අපහසුතා පිලිබඳ අප ගේ බලවත් කණගාටුව.