හොඳ නමෙක ගුණාංග

5397ec9e90d0c17f5223581b_sample_names.jpg

නිවේදනයයි: විශේෂ කරුණක් හේතුවෙන් අප ගේ කාර්යාලය 2016 දෙසැම්බර් 22 වන දින පස්වරු 5.00 සිට ජනවාරි 2 වන දින පෙරවරු 8.00 තෙක් වසා තැබෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මේ හේතුවෙන් අප ගේ සේවා දායකයන් හට සිදුවන අපහසුතා පිලිබඳ අප ගේ බලවත් කණගාටුව.